HUSORDENSREGLER FOR GREFSENLYST BRL. SIST
OPPDATERT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 16.04.2018


1.
Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de
overholdes av alle i husstanden og de som gis adgang til leiligheten.
Vesentlig brudd på husordensreglene kan føre til at styret kan pålegge
seksjonseier tvangssalg av seksjonen. Som vesentlig brudd regnes
utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe for andre.


2.
Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som midlertidige
husordensregler, som må endelig vedtas av påfølgende
Generalforsamling. Instrukser gitt av vaktmester i h.h.t. vedtekter og
husordensregler skal følges av alle beboerne og de som gis adgang til
leilighetene /eiendommen.


3.
Det er ikke anledning til å fremleie leiligheter i borettslaget uten at det er
søkt og godkjent av Styret. Andelseier har det fulle ansvar overfor
borettslaget for enhver skade eller ulempe som blir påført laget eller
naboer av de som disponerer boligen.


4.
Henvendelser til styret eller forretningsfører om husorden skal skje
skriftlig. Eventuelle uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes løst
mellom dem det gjelder.


5.
Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke
fryser. Kast ikke annet enn toalettpapir i toalettet. Dette er for å unngå
tilstoppede rør. Dersom rørene likevel blir tette, må det ikke brukes
oppløsningsmidler som utvikler varme da det kan skade rørene.


6.
Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse for øvrige beboere.
Det er båndtvang på borettslagets område. Dyreekskrementer må
fjernes.


7.
Det er ikke tillatt å røyke i alle felles innearealer og i garasjen.. Unngå
røyking rett i nærheten av andre beboeres leiligheter.


8.
Ved lek og aktivitet på borettslagets fellesareal, må det vises hensyn
slik at det ikke oppstår skade på eiendom, eller er til fare for andre.


9.
Det skal være alminnelig ro fra kl.23.00 til 07.00,


10.
Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal avsluttes senest
kl.20.00 på hverdager. Lørdager er det bare tillatt mellom kl.11.00 og
17.00. På søndager og helligdager bør denne type arbeid unngås.
Musikkanlegg skal brukes slik at naboer ikke forstyrres.


11.
For å unngå skadedyr er det ikke tillatt å legge ut mat til fugler fra
balkonger, vinduer eller på borettslagets uteområder.


12.
Ikke slipp inn personer som du ikke kjenner. Pass alltid på å låse døren
til felles bodanlegg.


13.
Andelseiere/leietakere har opplysningsplikt til styret dersom de
oppdager skadedyr i sin leilighet.


14.
Sykler, barnevogner og andre private gjenstander må ikke hensettes i
fellesarealer/garasjeplasser til hinder for rømningsvei, renhold og
generell adkomst.
Parkering skal kun skje innenfor oppmerkede plasser i garasjen.
Lading av elbil skal kun skje via godkjent ladestasjon.


15.
Kjøring på gangveien skal begrenses til helt nødvendig kjøring,
transport av syke/funksjonshemmede, samt kjøring av store/tunge ting..
Kjøring med mopeder/motorsykler er ikke tillatt.


16.
Søppelkassene på parkeringsplassen utenfor A-blokken er ment for
husholdningsavfall og papir. Container for glass og metall finnes ved
bussholdeplassen tvers over veien. Spesialavfall må leveres på egnede
avfallstasjoner.


17.
Balkongen må ikke bli oppbevaringsplass for skrot og søppel. Det er
videre ikke tillatt å henge ting på utsiden av balkongen. All
lufting/tørking av tøy etc. må skje inne på den enkelte beboeres
balkong.


18.
Dersom andelseier planlegger forandringer som har innvirkning på
bebyggelsens utseende, må styrets godkjennelse innhentes på forhånd.
Dette gjelder for eksempel maling, solskjerming, rekkverk, skillevegger
eller andre utvendige faste innretninger.
Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret kreve at forholdene
tilbakeføres til det opprinnelige og vedkommende andelseier vil bli holdt
økonomisk ansvarlig.
Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets
konstruksjoner må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas
forandringer som kan være til ulempe for naboer.


19.
Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra andelseier,
andelseiers husstandsmedlemmer eller den han har overlatt sin leilighet
til, kan borettslaget kreve alle direkte utlegg som følge av skaden
dekket av andelseier.


20.
Alle andelseiere skal holde lufteventilene åpne, og sørge for
lufttilstrømning inn i leiligheten.


Styret i Grefsenlyst Borettslag

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content