Vi hadde styremøte 18.10.2023, og her er en kort oppsummering.

Angående vedlikehold og utvidelse av Sykkelbod mm.

På generalforsamlingen våren 2023 fremmet styret et forslag om vedlikehold og utvidelse av sykkelboden og samtidig en oppgradering av utearealer som ble berørt av utvidelsen. Saken ble vedtatt med alminnelig flertall (16 mot 14 stemmer).

I ettertid har en av borettslagets andelseiere bedt styret vurdere om vedtaket faller innenfor kravet om kvalifisert flertall, dvs 2/3 i.h.h.t. regelverk om større utvidelses- og ombyggingsarbeider. Styret har konferert med USBLs jurister, som bekrefter at det kan sås tvil om og argumenteres for/imot hvorvidt vår aktuelle sak krever alminnelig flertall eller kvalifisert flertall. Kort forklart vil vedlikehold/reparasjon være innenfor styrets ordinære råderett utenfor generalforsamling eller med alminnelig flertall på generalforsamling, mens en større utvidelse eller ombygging vil kreve 2/3 flertall på generalforsamling.

Styret finner det derfor naturlig å avvente oppstart av prosjektet og legge saken frem på nytt ved neste ordinære generalforsamling til ny votering for å sikre at borettslaget håndterer saken innenfor gjeldende regelverk med 2/3 flertall.

 

Forslag om hjertestarter

Styret har ved to anledninger den siste tiden blitt bedt om å vurdere behov for å installere helautomatiske hjertestartere på borettslagets område. Intensjon er å sikre rask og effektiv hjelp ved hendelser der beboere eller tilfeldige forbipasserende faller om med behov for akutt gjenoppliving.

Styret besitter tilfeldigvis kvalifisert akuttmedisinsk kompetanse, og har i tillegg konferert med fagmiljøer for å få råd om nytten av et slikt tiltak. Konklusjonen er at fagmiljøene anbefaler at man ikke anskaffer slike hjertestartere. I følge Nasjonalt kompetansesenter for hjertestans skjer 2/3 av alle hjertestans i hjemmet, med få eller ingen vitner. Forskning og erfaring tilsier at viktigste innsatsfaktor ved en slik hendelse i privat bolig er å tilkalle profesjonell hjelp (113), og starte gjenopplivning (hjerte/lunge-redning, HLR) raskest mulig. Dersom man er alene ved en slik hendelse, som man ofte er i private boliger, mister man verdifull tid ved å forlate pasienten for å hente hjertestarter. I tillegg bør man være helt trygg på praktisk bruk av apparatet. Det er også lagt til grunn at ambulanse erfaringsvis vil møte opp i løpet av relativt kort tid hos oss på Grefsenlyst, kanskje til og med før en selv har rukket å hente en hjertestarter et sted ute på fellesområdet og fått tatt denne i bruk.

Styret vil gjerne understreke at livreddende innsats i slike tilfeller er

  1. Ring 113 for å få hjelp, råd, veiledning til den/de som er til stede. 113 sender ambulanse STRAKS – og de har ALLTID med seg hjertestarter.
  2. Start hjerte/lungeredning – personell som besvarer oppringingen på 113 bistår med råd/veiledning.
  3. Ta førstehjelpskurs, f.eks. her: Røde Kors - Gratis førstehjelpskurs - Røde Kors (rodekors.no)

Foreløpig dato for neste års fest/15 års jubileum

Vi tar sikte på å avholde neste års fest/15 års jubileum i borettslaget den 23.august 2024, fint om du holder av datoen.

Budsjett 2024

Budsjettet for 2024 er ferdig og styret har besluttet at vi ikke hever felleskostnadene for 2024, dette med bakgrunn i god økonomi i borettslaget. Renteendringer på felleslån vil likevel kunne skje. Det bestemmes ikke av styret i borettslaget, men av bankene.

Priser på lading av elbiler

Styret har besluttet at vi i all hovedsak vil regulere prisen på lading to ganger i året, og at vi vil gjøre dette omkring 1.januar og 1.juli hvert år.


Med vennlig hilsen

Styret