Nyttig info

Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR GREFSENLYST BRL.

SIST OPPDATERT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 09.04.2019

1.

Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og de som gis adgang til leiligheten.

Vesentlig brudd på husordensreglene kan føre til at styret kan pålegge seksjonseier tvangssalg av seksjonen. Som vesentlig brudd regnes utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe for andre.

2.

Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som midlertidige husordensregler, som må endelig vedtas av påfølgende Generalforsamling. Instrukser gitt av vaktmester i h.h.t. vedtekter og husordensregler skal følges av alle beboerne og de som gis adgang til leilighetene /eiendommen.

3.

Det er ikke anledning til å fremleie leiligheter i borettslaget uten at det er søkt og godkjent av Styret. Andelseier har det fulle ansvar overfor borettslaget for enhver skade eller ulempe som blir påført laget eller naboer av de som disponerer boligen.

4.

Henvendelser til styret eller forretningsfører om husorden skal skje skriftlig. Eventuelle uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes løst mellom dem det gjelder.

5.

Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Kast ikke annet enn toalettpapir i toalettet. Dette er for å unngå tilstoppede rør. Dersom rørene likevel blir tette, må det ikke brukes oppløsningsmidler som utvikler varme da det kan skade rørene.

6.

Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

Det er båndtvang på borettslagets område. Dyreekskrementer må fjernes.

7.

Det er ikke tillatt å røyke i alle felles innearealer og i garasjen.. Unngå røyking rett i nærheten av andre beboeres leiligheter.

8.

Ved lek og aktivitet på borettslagets fellesareal, må det vises hensyn slik at det ikke oppstår skade på eiendom, eller er til fare for andre.

9.

Det skal være alminnelig ro fra kl.23.00 til 07.00.

10.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal avsluttes senest kl.20.00 på hverdager. Lørdager er det bare tillatt mellom kl.11.00 og 17.00. På søndager og helligdager bør denne type arbeid unngås.

Musikkanlegg skal brukes slik at naboer ikke forstyrres.

11.

For å unngå skadedyr er det ikke tillatt å legge ut mat til fugler fra balkonger, vinduer eller på borettslagets uteområder.

12.

Ikke slipp inn personer som du ikke kjenner. Pass alltid på å låse døren til felles bodanlegg.

13.

Andelseiere/leietakere har opplysningsplikt til styret dersom de oppdager skadedyr i sin leilighet.

14.

Sykler, barnevogner og andre private gjenstander må ikke hensettes i fellesarealer/garasjeplasser til hinder for rømningsvei, renhold og generell adkomst.

Parkering skal kun skje innenfor oppmerkede plasser i garasjen.

Lading av elbil skal kun skje via godkjent ladestasjon.

15.

Kjøring på gangveien skal begrenses til helt nødvendig kjøring, transport av syke/funksjonshemmede, samt kjøring av store/tunge ting..

Kjøring med mopeder/motorsykler er ikke tillatt.

16.

Søppelkassene på parkeringsplassen utenfor A-blokken er ment for husholdningsavfall og papir. Container for glass og metall finnes ved bussholdeplassen tvers over veien. Spesialavfall må leveres på egnede avfallstasjoner.

17.

Balkongen må ikke bli oppbevaringsplass for skrot og søppel. Det er videre ikke tillatt å henge ting på utsiden av balkongen. All lufting/tørking av tøy etc. må skje inne på den enkelte beboeres balkong.

18.

Dersom andelseier planlegger forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende, må styrets godkjennelse innhentes på forhånd.

Dette gjelder for eksempel maling, solskjerming, rekkverk og skillevegger eller andre utvendige faste innretninger.

Ved brudd på denne bestemmelsen kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige og vedkommende andelseier vil bli holdt økonomisk ansvarlig.

Andelseiere med markterrasse kan beplante et areal som maksimalt kan rekke 1 meter ut fra ytterkanten av markterrassen. Areal utenfor dette er fellesareal. Hekk eller annen beplantning kan ikke rekke høyere enn 1,80 meter fra bakken. Anskaffelse og vedlikehold av slik beplantning er andelseiers ansvar.

Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets konstruksjoner må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas forandringer som kan være til ulempe for naboer.

19.

Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra andelseier, andelseiers husstandsmedlemmer eller den han har overlatt sin leilighet til, kan borettslaget kreve alle direkte utlegg som følge av skaden dekket av andelseier.

20.

Alle andelseiere skal holde lufteventilene åpne, og sørge for lufttilstrømning inn i leiligheten.

 

Styret i Grefsenlyst Borettslag