Det vises til Lov om Burettslag § 7-4, 1 ledd: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Grefsenlyst Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling Tirsdag 5. april 2022
Informasjon om tidspunkt og møtested kommer senere.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling til generalforsamlingen.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14. februar 2022. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, er det ønskelig at;

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styrets leder:
Øyvind Rutledal
Grefsenkollvn.14 A
0490 Oslo

eller på e-post: styret.grefsenlyst@borettslag.net

Med vennlig hilsen

Grefsenlyst Borettslag
Styret