Det vises til Lov om Burettslag § 7-4, 1 ledd:

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Grefsenlyst borettslag vil avholde ordinær generalforsamling Onsdag 9. juni 2021
Informasjon om klokkeslett og møtested kommer senere.

I forkant av møtet vil andelseierme motta en formell innkalling til generalforsamlingen.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. februar 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Flere andelseiere leverte inn forslag til generalforsamlingen i 2020. På grunn av Coronapandemien ble disse ikke behandlet.
Styret ber derfor om at de som hadde forslag til fjorårets generalforsamling, sender dem inn på nytt dersom det fortsatt er aktuelt å fremme dem.

Forslag sendes til styrets leder:
Øyvind Rutledal
Grefsenkollvn.14 A
0490 Oslo

eller på e-post: styret.grefsenlyst@borettslag.net