Til andelseierne i Grefsenlyst Borettslag
Ordinær generalforsamling for 2019

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Grefsenlyst Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

Torsdag 2. april 2020, i sameiestua, Grefsenkollvn.12 C-D

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling til generalforsamlingen.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 2. februar 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.

  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

     

     

    Forslag sendes til:

Øyvind Rutledal
Grefsenkollvn.14 A
0490 Oslo

eller på e-post: styret.grefsenlyst(a)borettslag.net